Списък на необходимите документи необходими при подновяване на разрешително за носене и съхраняване на оръжие.

СПИСЪК

 

 

 

НА ДОКУМЕНТИТЕ които се подават от ЛОВЦИ  в  РУП, за   подновяване на РАЗРЕШЕНИЯ за носене и съхранение на ловно оръжие.

 

1.ЗАЯВЛЕНИЕ-приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

 

2.Удостоверение от ОСлС за неналичието на предварителни производства.

 

3.Свидетелство за съдимост.

 

4.Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания

 

5.Копие на валиден билет за лов  /и билета за сверяване/

 

6.Копие на валидна членска карта /и картата за сверяване/

 

7.Копие на курс за подборно ловуване /ако притежават нарезни пушки/

 

8.Копие на личната карта /и картата за сверяване/

 

9.Технически преглед на оръжието /оръжията/

 

10.Декларация за наличие на условия за съхранение

 

11.Декларация за наличие на маркировка на оръжията

 

12.Копие на диплома за завършено основно или следващо образование, или декларация за притежанието им.

 

13.Оригинал на разрешително за съхранение на оръжие/приложение 4/ издадено от служба КОС при предишното подновяване.

 

14.Държавни такси –носене-20лв. и  съхранение-20 лв.

 

 

16.Разрешително за носене на ловно оръжие /приложение 2-със снимката/- предоставя се 15-20 дни след подаване на горните документи или при подаването.

 

 

 

 

 

                          

 

 

              Приложение № 10

/към чл. 50, ал. 4, чл. 61, ал. 1 във връзка с лицата по чл. 50, ал. 1 и 2, чл. 62,

чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 71, ал. 1, чл. 76, ал. 1, чл. 77, ал. 4, чл. 78,

ал. 1 и 2, чл.  79, ал. 1, чл. 80, ал. 1 и 2, чл. 81, ал. 1 и 2, чл. 87, ал. 1, чл. 101,

чл. 103, ал. 2, чл. 135 и чл. 138, ал. 1/

 

 

   До Началника на РУП -

 

 

 

                           З А Я В Л Е Н И Е

 

от …………………………………………………………………………………………………………………

/пълни данни за  физическите лица/

 

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………….

/ ФЛ по постоянен адрес/

месторабота………………………………………………ЛРД „…………………………………………”

 

ЕГН:………………………………………………, Л.К.№…………………………………………………

 

Изд.на …………………………………………от МВР-…………………………………………………..

 

телефон за връзка: служебен:…………………………..мобилен:………………………………

 

       Уважаеми  Господин  Началник,

Заявявам Ви, че желая да ми бъде подновен срока на

разрешителните за носене и съхранение на ловно оръжие необходимо

ми за ловни цели .

…………………………………………………………………………………………..

/посочва се вида на исканият документ за видовете дейности с ОБВВПИ/

оръжието ще се съхранява на адрес:  постоянния ми адрес съгласно

изискванията на чл.98 от ЗОБВВПИ

 

Дата:……………………………                                  подпис:………………………………….

Гр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Д   Е   К   Л   А   Р   А  Ц   И   Я

 

Долуподписаният…………………………………………………………………………………………………….

/ трите имена /

ЕГН…………………………………………………жив.в гр./с./…………………………………………………………

 

ул./обл./……………………………………………………………………………№……………ет………..ап…………

/постоянен адрес/

в качеството ми на собственик                         

         ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ ПРИДОБИТИТЕ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И

БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ НА АДРЕС…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/постоянният адрес за гражданите, а за търговците и ЮЛ-мястото на обекта за съхранение/

        ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.98 ОТ Закона за Оръжията, Боеприпасите, Взривните Вещества и Пиротехническите Изделия, а именно:

           (1) Огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях се съхраняват в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства.

           (2) Когато огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

           (3) Лицата, получили разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, когато разполагат с обекти за съхранение по чл. 79, ал. 2, осигуряват денонощна въоръжена физическа охрана на обектите или СОТ.

 

Дата…………………………                                    ДЕКЛАРАТОР:…………………………………………

Гр.                                                                                                                                                                            / подпис /

__________________________________________________________________________________________

 

                                       Д   Е   К   Л   А   Р   А  Ц   И   Я

 

Долуподписаният…………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена /

ЕГН………………………………………….  в качеството ми на собственик

 

         ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ ПРИДОБИТИТЕ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И

БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ ИМАТ НАНЕСЕНА УНИКАЛНА МАРКИРОВКА

СЪГЛАСНО ЧЛ.26 И ЧЛ.27 ОТ Закона за Оръжията, Боеприпасите,

Взривните Вещества и Пиротехническите Изделия, а именно:

-на огнестрелни оръжия-името на производителя, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство,

               -на неогнестрелни оръжия- модел, калибър, сериен номер и година на производство,

       -на боеприпаси за оръжия- маркировка върху всяка единична опаковка, която включва името на производителя, партидния идентификационен номер, калибъра и вида боеприпаси,

ИЛИ МАРКИРОВКА СЪГЛАСНО КОНВЕНЦИЯТА ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА КОНТРОЛНИТЕ ЩЕМПЕЛИ ВЪРХУ ПРЕНОСИМИТЕ ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ, ПОДПИСАНА НА 1 ЮЛИ 1969г.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбата на чл.145 ал.1 т.4 от ЗОБВВПИ :

- На бракуване и унищожаване задължително подлежат огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях без нанесена уникална маркировка по чл. 26 и 27.

 

Дата…………………………                                    ДЕКЛАРАТОР:…………………………………………

Гр.                                                                                               / подпис /

__________________________________________________________________________________________

 

                                      Д   Е   К   Л   А   Р   А  Ц   И   Я

 

Долуподписаният…………………………………………………………………………………………………………

/ трите имена /

               ДЕКЛАРИРАМ,  че съм завършил ОСНОВНО  ОБРАЗОВАНИЕ!

 

Дата…………………………                                    ДЕКЛАРАТОР:…………………………………………

Гр.                                                                                         / подпис /

 

Приложение 10 удължаване

Декларация съхранение подновяване

1 Comment

  1. КОС казва: -

    Най-после някъде да намера тази информация в нета.Браво

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply