Списък на необходимите документи за издаване/подновяване на разрешително за носене и съхранение на КНО и Ловно оръжие.

Списък на необходимите документи за издаване/подновяване на разрешително за носене и съхранение на КНО и Ловно оръжие

За КНО:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

2.Удостоверение от ОСлС за неналичието на предварителни производства.

3.Свидетелство за съдимост.

4.Медицинско свидетелство от лечебно заведение, удостоверяващо, че лицето не страда от психически заболявания

5. Копие на удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

6. Копие на личната карта /и картата за сверяване/

7. Копие на разрешителното с което е закупено оръжието /приложение 1/

8. Копие на фактурата с която е закупено оръжието

9.Технически преглед на оръжието /оръжията/

10.Декларация за наличие на условия за съхранение

11.Декларация за наличие на маркировка на оръжията

12.Копие на диплома за завършено основно или следващо образование, или декларация за притежанието им.

13.Оригинал на разрешително за съхранение на оръжие/приложение 4/ издадено от служба КОС при предишното подновяване.

14.Държавни такси –носене-20лв. и  съхранение-20 лв.

15.Папка – обикновена, бяла, книжна, със машинка – 1 брой

16.Разрешително за носене на късо оръжие / със снимката/

 

За ловното оръжие:

 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ-приложение 10 от ЗОБВВПИ, в което се посочват исканите дейности на разрешението, обосновава се необходимостта от издаването му и се посочват видът и броят на оръжията, мястото и условията, при които ще се съхраняват.

2.Копие на валиден билет за лов  /и билета за сверяване/

3.Копие на валидна членска карта /и картата за сверяване/

4.Копие на курс за подборно ловуване /ако притежават нарезни пушки/

5.Технически преглед на оръжието /оръжията/

6.Държавни такси –носене-20лв.

7.Разрешително за носене на ловно оръжие /приложение 2-със снимката/- предоставя се 15-20 дни след подаване на горните документи или при подаването.

Приложение 10.1

Приложение 10.2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply