СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)

12227116_1081250321899381_447191799394892858_n

НАРЕДБА 1 От 16.01.2003 Г. За Свидетелствата За Правоспособност На Авиационния Персонал

Глава четвърта

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТ НА ПЛАНЕР PL(G)

Чл. 213. За издаване на свидетелство за правоспособност PL(G) и за упражняване на правата,

давани от него, се изисква валидно свидетелство за медицинска годност 2 клас.

 

Чл. 214. (1) Квалификационните класове в свидетелството за правоспособност на пилот на

планер са съгласно чл. 53, ал. 2.

(2) Кандидатът за квалификационен клас за акробатичен клас планери трябва да притежава квалификационен

клас за нормален клас планери.

Чл. 215. Притежателят на PL(G) може да изпълнява нетърговски полети с планери, за които притежава

квалификационен клас, през деня по правилата за визуални полети.

Чл. 216. (1) Кандидатът за PL(G) трябва да е преминал теоретично и летателно обучение.

(2) Теоретичната част от програмата включва:

1. въздушно право;

2. аеродинамика;

3. конструкция и експлоатация на планери;

4. устройство и експлоатация на оборудването на планери;

5. планиране и изпълнение на полети с планери;

6. характеристики на планерите и техника на пилотиране;

7. характеристики на поведението и възможности на човека;

8. метеорология;

9. аеронавигация;

10. експлоатационни процедури;

11. действия при особени и аварийни случаи.

(3) По време на летателното обучение кандидатът трябва да придобие опит за:

1. предполетна подготовка, вкл. сглобяване и проверка на планера;

2. техниката и процедурите при различните начини за издигане, ограничения по скорост, аварийни процедури

и използвани сигнали;

3. полети по схемите за движение, методи и процедури за предотвратяване на сблъскване;

4. управление на планера по визуални ориентири;

5. полет при експлоатационни режими;

6. разпознаване и излизане от начален и пълен срив и стръмно снижение по спирала;

7. издигане, подходи за кацане и кацане при нормални условия и страничен вятър;

8. полети по маршрут с използване на визуални ориентири и методи за определяне на изминатия път;

9. използване на аварийни средства и аварийни процедури.

(4) Летателното обучение включва:

1. петдесет часа полетно време на планер, от които най-малко 15 часа самостоятелно;

2. пет самостоятелни полета по маршрут.

(5) Кандидатът за квалификационен клас за акробатичен клас планери преминава допълнително летателно

обучение по програма, одобрена от ГД “ГВА”.

(6) Главна дирекция “ГВА” определя по-малка продължителност на летателното обучение по ал. 4 за

притежатели на свидетелство за правоспособност на пилот на самолет.

Чл. 217. (1) Кандидатът за PL(G) трябва да покаже пред ГД “ГВА” теоретични знания,

съответстващи на PL(G). Успешно издържан теоретичен изпит се признава за издаване

на PL(G) до 12 месеца след датата на завършването му.

(2) Кандидатът за PL(G) трябва да покаже като пилот на планер по време на летателна проверка умения,

съответстващи на PL(G), като:

1. управлява планера, спазвайки ограниченията;

2. плавно и точно да извършва всички маньоври;

3. взема правилни решения и квалифицирано ги прилага;

4. прилага аеронавигационни знания;

5. постоянно управлява планера по такъв начин, че не възникват съмнения за успешното изпълнение и

завършване на полета.

(3) В случай че кандидатът не премине успешно летателната проверка по ал. 2 в указания срок, той може да я

премине повторно след допълнително летателно обучение от най-малко два часа.

Чл. 218. (1) Срокът на валидност на квалификационния клас за клас планери е две

години.

(2) Валидността на квалификационен клас за клас планери се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 60 часа полетно време като пилот на планери за срока на валидност

на квалификационния клас;

2. има най-малко 20 часа полетно време като пилот на планери, от които най-малко 10 часа

самостоятелно през последните 12 месеца преди изтичане на валидността;

3. е преминал успешно летателна проверка до 3 месеца преди изтичането на валидността на

квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за клас планери се възстановява при условие, че кандидатът е преминал обучение

по индивидуална програма и е преминал успешно летателна проверка.

Чл. 219. Притежателят на квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери може да провежда

летателно обучение, да контролира самостоятелните полети на обучаеми пилоти на планери от съответния

клас, както и да провежда обучение и да контролира полетите на кандидати за

квалификационен клас на пилот-инструктор на планери от съответния клас.

Чл. 220. Кандидатът за квалификационния клас за пилот-инструктор на клас планери трябва да е:

1. навършил 21 години;

2. преминал основен теоретичен курс за подготовка на инструктори съгласно приложение № 20;

3. завършил курс по програма за теоретична и летателна подготовка на пилоти-инструктори за съответния клас планери в АУЦ;

4. има опит за съответния клас планери не по-малко от 200 часа полетно време.

Чл. 221. (1) Срокът на валидност на квалификационния клас за пилот- инструктор на клас

планери е 3 години.

(2) Квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери се потвърждава при условие, че притежателят:

1. има най-малко 25 полета като пилот-инструктор на съответния клас планери за срока

на валидност;

2. има най-малко 10 полета като пилот-инструктор на съответния клас планери през последните 12 месеца

преди изтичане на валидността;

3. успешно е преминал летателна проверка за съответния клас планери до 3 месеца преди изтичането на срока

на квалификационния клас.

(3) Квалификационен клас за пилот-инструктор на клас планери се възстановява при условие, че кандидатът е

преминал обучение по индивидуална програма и успешно е преминал летателна проверка.

Чл. 222. Летателните проверки на пилоти на планери се провеждат от упълномощени от ГД “ГВА”

проверяващи пилоти, притежаващи PL(G) с квалификационен клас за пилот-инструктор

на съответния клас планери.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply