ЛС Студен кладенец

Ловното стопанство

носи името на язовир “Студен кладенец” и е разположено южно от него, върху част от склоновете на Източни Родопи. Площта му е 5577 ха, която включва типичните за региона фауна и видово разнообразие, както и редица застрашени растителни и животински видове.
Стопанството предлага лов на едър дивеч – елен лопатар (трофеи и селекция), сърна, дива свиня; хищници – вълк, лисица и дребен дивеч – заек, тракийски кеклик, гривяк и разрешените за лов видиве патици.

За любителите на природата предлагаме наблюдения и фото лов на световно застрашени видове лешояди, черен гарван, както и други дневни и нощни грабливи птици. Върху територията на стопанството, на площ от 720 ха е обособен Природен резерват “Вълчи дол”, който е единственото място в страната, обитавано от белоглав (Gyps fulvus), египетски (Neophron percnopterus L.), и черен (Aegypius monachus) лешояди.
За любителите риболовци стопанството предлага организиране на риболовни излети от брега на язовира и с моторна лодка за шаран, сом, бяла риба, костур, платика, уклей и други.

Стопансвото разполага с две уютни ловни хижи, с по 8 легла и предлага на своите гости традиционни местни ястия, приготвени от екологично чисти продукти, произведени в района.