Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2016 г.

Ловният съвет прие резултатите от пролетната таксация на дивеча за 2016 г.

Рибар в атака

Ловеният съвет към Изпълнителната агенция по горите прие резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси в България на проведеното  на 10.05.2016 г. първо заседание за тази година.

Таксацията беше извършена едновременно във всички ловностопански райони в срок в присъствието и под контрола на служители на Държавните горски и ловни стопанства и Регионалните дирекции по горите (РДГ).

Анализът на резултатите от таксацията показва, че запасите на преобладаващата част от едрия и дребния дивеч дивечовите популации се увеличават.  Общата численост на благородния елен възлиза на над 25 000 бр.  В сравнение с миналата година увеличението е с 5.7%. При елена лопатар се наблюдава увеличение с 10 % на общата му численост, която възлиза на над 8 000 екземпляра. Запасът от сърна в страната е 106 300 бр. За тази година увеличението е 4 на сто. Броят на муфлоните е 3 750 бр., което е с 5.3% повече в сравнение с 2015 г. Нарастването на запаса е основно в държавните дивечовъдни участъци и държавни ловни стопанства, в които се полагат редовно грижи за  дивеча, ограничаване в голяма степен на бракониерството и отстрела на хищници. Дивата свиня наброява близо 89 000 бр. При този вид дивеч се констатира понижаване на запаса, който е в рамките на допустимия за страната. Намалението е с 1,3% спрямо 2015 г.

Популацията от дребен дивеч, с изключение на заека и кеклика, показва бавен, но стабилен растеж, особено в районите, стопанисвани от ловните дружинки. Този факт се дължи на ежегодното разселване на фермено произведени птици. Най-голямо увеличение се наблюдава при фазана – с 2.8  на сто. При яребицата ръст има 1.4%. Запасите от фазан, яребица и кеклик са съответно: 151 450 бр., 328 200 бр. и 18 810 бр.  При заекът  намалението е с  9 390 бр., или  2.7 %, спрямо 2015 г. Причините за намалението на неговата численост, са  както щетите, свързани с постоянно нарастващата численост на хищниците, загубите от различни болести, така и  постепенното изчезване на естествените местообитания. Към тях трябва да добавим и бракониерството, което при заека е застъпено в най-висока степен.

При хищниците се наблюдава тенденция на намаляване на запасите. Тази година се отчита спад от 5 % при вълка, 1% при чакала и 5.4% при лисицата.

Като цяло здравословният статус  на дивеча в България е добър. През 2016 г. усилията са насочени в борбата с бракониерството във всичките му форми. Продължава и работата по достигане на допустимите запаси. Селекцията в популациите също е сред основните задачи за тази година, тъй като тя се явява основна предпоставка за добиване на качествени трофеи.

Участниците в съвета дискутираха проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, който се разглежда в Народното събрание и цели по-добро управление на ловната площ и по-устойчивото развитие на ловното стопанство.

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply