ЛОВЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ(промяна ЗЛОД- водоплаващ дивеч)

 ЛОВЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ(промяна ЗЛОД- водоплаващ Дивеч)

123

На 10 май 2016 г. на заседание на Ловния съвет се разгледа общ законопроект за изменение и допълнение на ЗЛОД, внесен от Министерския съвет и два законопоректа за изменение и допълнение на ЗЛОД от група народни представители. Националното ловно-рибарско сдружение подкрепя внесените законопроекти за изменение на ЗЛОД и очаква направените предложения да бъдат гласувани на второ четене в Народното събрание. От страна на ИАГ бе заявено, че подкрепят изцяло внесеният от Министерски съвет законопроект за изменение на ЗЛОД. По отношение на внесените законопроекти се проведе конструктивен дебат. Членовете на Ловния съвет подкрепиха искането на НЛРС-СЛРБ, вноската за стопанисване на дивеча, в размер на 50 /петдесет/ лева,  да остане в ловните сдружения, като фонд „Работна заплата“ за назначаване на ловни надзиратели в сдруженията, което е заложено в промените.

         Оживена дискусия предизвика предложеният в законопроекта текст за удължаване срока на ловуване на водоплаващ дивеч. Изпълнителният директор на ИАГ, инж. Тони Кръстев, който е и председател на Ловния съвет на Република България запозна членовете с писмо, изпратено от Европейската комисия, подписано от Умберто Делгадо Роса – Директор на дирекция в Главна дирекция „Околна среда“ до г-н Мирослав Калугеров – Директор на дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ и г-н Румен Янкулов – Директор на дирекция „Лов“ в ИАГ. В писмото изрично посочват, че удължаването на срока за ловуване на водоплаващ дивеч е в нарушение на чл.7 (4) от Директивата на съвета, 2009/ЕС, относно опазването на дивите птици (Директивата за птиците), в която се нарушават няколко принципа свързани с определяне на ловния сезон, съобразен с биологията на дивеча. Предупреждават, че в случай нарушаване на законите на ЕС, включително и  продължителността на ловния сезон, Комисията ще приеме всички необходими стъпки към спазване на законите и предприемане на наказателни действия.

     Ловният съвет стигна до консенсус, ако не се приеме внесеното предложение за увеличаване срока за ловуване на водоплаващ дивеч, да се предложи на Комисията по земеделие и храни към НС, ловуването на прелетен и водоплаващ дивеч през м.декември да бъде освен през почивните дни и в ден „сряда“.

Ръководството на НЛРС-СЛРБ застава зад проекта внесен от група народни представители и подкрепя законопроекта за удължаване срока на ловуване на водоплаващ дивеч.

Предлагаме на вашето внимание цялата кореспонденция по въпросите за удължаване срока на ловуване на прелетен и водоплаващ дивеч. 

Кореспонденция с ЕС касаеща промените в ЗЛОД(водоплаващ дивеч)

 

На заседанието на Ловния съвет бяха разгледани резултатите от пролетната таксация на дивеча и плана за отстрел, които бяха приети.

В т.“Разни“ беше обсъдена нарастващата претенция на земеделските стопани към щетите нанесени от дивеча.

Инж. В.Василев – главен секретар на НЛРС-СЛРБ и представител на Националната организация в Ловния съвет, повдигна въпроса за средно зимното преброяване на водоплаващия дивеч и по-специално опитите да се бламира участието на представители на ловните сдружения в него. Предложи да се изискат от ИАГ резултатите от това преброяване, тъй като и до момента те не са налични.

НЛРС-СЛРБ

0 Comments

You must be logged in to post a comment.

Leave A Reply